WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego „Narodowego Programu rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.15


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.10.22


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ


2014.10.24


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


2014.10.28


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2014.10.29


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2014.11.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych