WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 oraz 4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.02


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.10.09


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu
informacja o zmianie terminu składania ofert


2014.10.10


odpowiedzi na pytania + modyfikacja SIWZ


2014.10.27


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych