WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.02


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.10.07


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Zmodyfikowany załącznk nr 1 - wersja edytowalna
zmodyfikowany załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2014.10.22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2014.10.23


Zamawiający powrócił do etapu oceny ofert w zakresie pakietu nr 1


2014.10.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie PAKIETU NR 1 zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych