WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.02


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.10.09


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2014.12.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2015.01.08


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 (dotyczy pakiet nr 3)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych