WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługę pogwarancyjnej 4-letniej obsługi serwisowej tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.09.03


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2014.09.09


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu
informacja o zmianie terminu składania ofert


2014.09.15


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu
informacja o zmianie terminu składania ofert


2014.09.17


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu
odpowiedzi na pytania + modyfikacja SIWZ


2014.09.23


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych