WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługi pocztowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.09.02


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2014.09.12


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2014.09.17


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Załącznik nr 2 po modyfikacji - wersja edytowalna
Załącznik nr 2A po modyfikacji - wersja edytowalna


2014.09.17


Odpowiedzi na pytania


2014.09.23


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2014.10.01


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2014.10.07


Sprostowanie do odpowiedzi na pytania


2014.11.06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych