WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy środków czystościowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.06.06


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word
Załacznik nr 2 - excell


2014.06.09


Zmiana ogłoszenie


2014.06.23


Zmiana ogłoszenie
Zmiana SIWZ


2014.06.26


Odpowiedzi na pytania


2014.06.30


Zmiana ogłoszenie
Zmiana SIWZ


2014.07.01


Zmiana odpowiedzi


2014.09.16


Zamawiający unieważnia w zakresie przedmiotowego postępowania pakiety nr 17 i 18 na podstawie art 93. ust. 1 pkt 1 ustawy pzp
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 pakiety nr 1,2,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20.


2014.09.17


Zamawiający powrócił do oceny ofert w zakresie pakietu nr 19


  2014.09.17


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 pakiet nr 19


  2014.09.24


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 pakiet nr 3,5,7,8


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych