WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro
na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do produkcji FDG dla Pracowni PET dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.04.29


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.05.06


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.05.28


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.05.28


Zamawiajacy informuje, że postępowanie w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 5 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych