WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych, substancji recepturowych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.03.21


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.28


Odpowiedzi na zapytania zadane do treści SIWZ


2014.04.22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.02.27


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 1 i 4 na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych