WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę gazów wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w ŁodziData Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.03.14


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załącznik nr 2 - excell


2014.03.17


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2014.03.20


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2014.04.08


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 1 na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych