WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu oprogramowania, macierzy i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.02.07


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załącznik nr 2.2, 2.3 -word
Załącznik nr 2.1 -excell


2014.02.12


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2.2, 2.3 -word po zmianie
Załącznik nr 2.1 -excell po zmianie


2014.02.17


Odpowiedź na pytanie


2014.02.18


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2014.02.19


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr2 2 po zmianie.doc


2014.03.06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych