WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usług telefonii analogowej oraz IP w obiektach W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.11.29


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word


2013.12.05


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.12.13


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.12.17


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedzi na pytania
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - word


2014.03.14


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych