WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.11.14


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2013.11.20


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania


2013.11.21


Odpowiedzi na pytania 2


2013.12.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 1 i 7


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych