WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i oddymiania korytarza pomieszczeń na VII piętrze (osie 13 – 22)
w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.11.05


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word2013.11.26


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych