WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy testów alergologicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.10.31


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załacznik nr 2 -excell
Wzór umowy


2013.11.08


Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana
Zmiana - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.11.15


Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana
Zmiana - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.11.19


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmieniony Załacznik nr 2


2013.12.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych