WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.10.02


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna


2013.10.08


Odpowiedzi na pytania


2013.10.22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 2, 7, 8, 9, 10.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zakresie pakietu 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych