WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.09.24


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.10.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2013.10.04


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2013.10.08


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ


2013.11.19


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.11.19


Zamawiający unieważnia postępowanie:
- w zakresie pakietów nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- w zakresie pakietu nr 10 na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych