WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej wartości 200 000 Euro na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.08.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.09.02


Ogłoszenie BZP - Zmiana
modyfikacja SIWZ


2013.09.04


Odpowiedzi na pytania
Zmiana Załącznika nr 5 do SIWZ-wzór umowy


2013.09.20


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych