WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 Euro na dostawy: sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.08.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.09.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modyfikacja SIWZ


2013.09.13


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2013.10.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych