WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych -
wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym
i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano – wykonawczego „projektuj – buduj”
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.08.21


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.08.27


odpowiedzi na pytania


2013.09.04


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.09.05


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2013.09.18


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych