WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych - wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego
wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano – wykonawczego „projektuj – buduj”
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.08.02


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.08.20


Zamawiajacy informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione
zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych