WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.25


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załacznik nr 1a - wersja edytowalna


2013.08.01


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2013.08.06


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2013.08.23


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.08.23


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych