WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.25


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załacznik nr 1a - wersja edytowalna


2013.08.01


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu


2013.08.06


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu


2013.08.07


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załacznik nr 1-word


2013.08.14


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,5,6
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia pakiet nr 7 Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1


2013.08.26


Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie pakietu nr 1


2013.08.29


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych