WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.04


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2013.07.09


Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2013.07.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 6 i 7 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


2013.08.05


Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie pakietów nr 1, 6
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2013.08.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust.3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych