WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.02


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ


2013.07.23


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 2,3,4,6
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia pakiet nr 1 i5 Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych