WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.10


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.06.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2013.06.14
UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 20.06.2013r.


Modyfikacja SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2013.06.18
UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 21.06.2013r.Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja terminu otwarcia


2013.06.20
UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 26.06.2013r.Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 1A - wersja edytowalna


2013.07.03Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 8 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamwień publicznych


2013.07.15Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 6 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamwień Publicznych i w zakresie pakietu nr 11 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamwień Publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych