WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.07


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załacznik nr 1a excell


2013.06.14


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.06.2013r. DO GODZ. 10:00


2013.06.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Odpowiedzi na pytania
UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 21.06.2013r. DO GODZ. 10:00
Załącznik nr 1 po zmianie
Załącznik nr 1a po zmianie


2013.06.27


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - pakiety nr 1,3,10,12.
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 2,4,5,6,7,8,9,11 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych