WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.07


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.06.13


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ

Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 20.06.2013r. godz. 10.00


2013.06.19


Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert na 25.06.2013r. godz. 10.00


  2013.06.19


  Zmiana ogłoszenia
  Zmiana SIWZ

  Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 25.06.2013r. godz. 10.00


  2013.06.13


  Zmiana ogłoszenia
  Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści SIWZ
  Zmieniony załącznik nr 1a - Excel


  2013.07.04


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


  2013.07.04


  Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 1, 5, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


   Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
   w ramach postępowań przetargowych