WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę testów alergologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.05.29


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.06.05


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania

UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 10.06.2013r.


2013.06.13


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 1-6 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych