WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.05.24


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.05.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2013.05.29
UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 06.06.2013r.


Modyfikacja SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2013.06.04
UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 10.06.2013r.


Modyfikacja SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2013.06.07
UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 17.06.2013r.


Modyfikacja SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2013.06.14
UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 19.06.2013r.


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia
Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2013.06.14


Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.04


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych