WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację i adaptację przestrzeni Regionalnego Ośrodka Onkologicznego na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Profilaktyki Onkologicznej.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.05.21


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.05.21


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.05.22


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.05.24


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2013.05.28


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2013.06.14


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych