WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.17


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.04.17


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.04.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Uwaga: Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 07.05.2013r. do godz. 10:00


2013.04.25


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ


2013.05.28


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.05.28


Zamawiający unieważnia postępowanie:
- w zakresie pakietów nr 4, 8, 9, 10, 12, 18 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- w zakresie pakietu nr 19 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych


  2013.05.29


  Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie pakietów nr 3, 4


  2013.05.31


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych pakiety nr 3, 4


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych