WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.11


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załącznik nr 1a


2013.04.17


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.04.2013r. DO GODZ. 10:00


2013.05.14


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowanie w zakresie pakietów od nr 1 do nr 18
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych