WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywnia Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.08


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.04.10


Ogłoszenie BZP - Zmiana
odpowiedzi na pytania + modyfikacja sIWZ


2013.04.15


zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ
Uwaga: Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 19.04.2013r. do godz. 10:00


2013.04.16


zmiana ogłoszenia
odpowiedzi + modyfikacja SIWZ


2013.04.26


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych