WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na usługi telekomunikacyjne wykonywane przez operatora telefonii analogowej i VOIP-owej dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.04


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia-word


2013.04.19


Zmiana ogłoszenie
Zmian Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIE Ń 08.05.2013r


2013.04.26


Zmiana ogłoszenie
Zmian Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedzi na pytania
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.05.2013r


2013.05.13


Zmiana ogłoszenie
Zmian Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedzi na pytania
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.05.2013r


2013.06.12


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 2.


2013.07.03


Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia pakiet nr 1 - Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych