WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej wartości 200 000 Euro na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.03.18


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia


2013.03.22


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy


2013.03.27


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych