WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.03.29


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia2013.04.05


Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2013.05.16


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2013.05.16


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 5,8 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych