WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.03.13


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia -word
Załacznik nr 1a -excell


2013.03.21


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 28.03.2013r.


2013.03.26


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 05.04.2013r.


2013.03.29


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 1a - word
Zmieniony Załącznik nr 2 -word


2013.04.02


Zmiana ogłoszenia


2013.05.23


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowanie w zakresie pakietów nr 4,5,10 podstawa prawa art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych