WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy protez naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.02.28


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.02.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.03.06


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załącznik nr 1a w wersji Excel - zmieniony
Załączniki do SIWZ w wersji Word (uwaga: zmiana w załączniku nr 2)
UWAGA: Zamawiający przesunął termin otwarcia na 11.03.2013r.


2013.03.14


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 3 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych