WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o wartości poniżej 200 000euro.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.01.16


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia-word


2013.01.22


UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT . Informacja o zmianie terminu wraz z odpowiedziami ukaże się w dniu 24.01.2013r


  2013.01.24


  Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
  Zmiana ogłoszenia
  Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ
  Zmiana SIWZ


  2013.02.01


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych