WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.01.15


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.01.22


Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia


2013.01.24


Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia2, zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ, Projekt Oddziału Neurologii


2013.01.29


UWAGA: Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert. Informacja wraz z odpowiedziami ukaże się w dniu 29.01.2013 r.


  2013.01.29


  Odpowiedzi na pytania2, zmiana ogłoszenia3


  2013.03.19


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych