WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.11.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2012.12.04


Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia
Uwaga: Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 10.12.2012r. do godz. 10:00


2012.12.05


odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ


2012.12.07


zmiana ogłoszenia II, zmiana SIWZ


2012.12.14


Zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia III
Uwaga: Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 21.12.2012r. do godz. 10:00


2012.12.17


Zmiana SIWZ


2013.01.31


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych