WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ssaków elektrycznych jezdnych oraz stołu zabiegowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 15.10.2018r


2018.10.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


26.11.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ


27.11.2018r.


Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ


04.12.2018r.


Informacja z otwarcia ofert


2018.12.17


Przedmiotowa procedura przetargowa w zakresie pakietu nr 2 została unieważniona zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp


2018.12.28


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych