WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego wraz adaptacją pomieszczeń dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 15.10.2018r


2018.10.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.10.30


Zawiadomienie o złożeniu odwołania


2018.10.31


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.11.06


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.11.07


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.11.29


Zmiana SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2018.11.30


Odpowiedzi oraz zmiana SIWZ


2018.12.10


Informacja z otwarcia


2019.01.04


Przedmiotowa procedura przetargowa została unieważniona zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych