WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 11.10.2018r,


2018.10.16


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.11.14


Odpowiedzi na pytania


2018.11.20


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie


2018.11.28


Informacja z otwarcia ofert


2019.01.28


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych