WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu Cobas 221, testu do oznaczania chlorków w pocie dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.15


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED w dniu 12.10.2018 r.


2018.10.17


Specyfikacja Istsotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


2018.11.15


odpowiedzi na pytania


2018.11.23


Informacja z otwarcia ofert


2019.01.09


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 3


2019.01.10


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2 i 4


2019.01.17


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych