WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki leczenia białaczek dla Pracowni, Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.08


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 04.10.2018r
Zmiana ogłoszenia


2018.10.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


2018.10.17


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 2A do SIWZ - Pakiet 1


2018.10.23


Zmiana ogłoszenia 2
Odpowiedzi na pytania2
Zmieniony załącznik nr 2A do SIWZ - Pakiet 4


2018.10.30


Informacja z otwarcia ofert


2018.11.14


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1,3,4,5


2018.11.15


Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych