WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę łóżek sterowanych elektrycznie wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

04.10.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 02.10.2018r


05.10.2018r


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


11.10.2018r


Odpowiedzi na pytania


22.10.2018r


Informacja z otwarcia ofert


08.11.2018r


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych