WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lup operacyjnych oraz lampy czołowej dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

01.10.2018r.


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.09.2018r. opublikowano w dniu 29.09.2018r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


06.11.2018r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ


13.11.2018r.


Informacja z otwarcia ofert


2018.11.15


Przedmiotowa procedura przetargowa w zakresie pakietu nr 2 została unieważniona zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp


2018.11.26


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych