WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest:
A) rozbudowa i przebudowa Głównego Budynku od strony frontowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na potrzeby:
- REGIONALNEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ PLANOWANEJ I INTERWENCYJNEJ (SZPITALNY ODDZIAŁU PRZYJĘĆ INTERWENCYJNYCH DLA ONKOLOGII, REGIONALNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA)
- ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NA POTRZEBY RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ I ONKOLOGII OBRAZOWEJ
- APTEKI SZPITALNEJ Z AUTOMATYCZNYM SORTOWANIEM LEKÓW NA POTRZEBY OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO
B) rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu Szpitala na potrzeby CENTRALNEJ STERYLIZATORNI.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.09.10


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 06.09.2018r. wraz ze zmianami


2018.09.11


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja techniczna


2018.09.20


Odpowiedzi na pytania


2018.10.08


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.10.16


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2018.10.18


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.10.24


Iformacja z otwarcia ofert


2018.11.06


Przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych